Vanaf de eerste keer dat we in Senegal geweest zijn en al de armoede daar zagen. Heeft dit beeld ons niet meer los gelaten… En bleef de vraag in ons hoofd terug keren. Wat kan Je toch doen om deze mensen een beter leven te geven? Na dit lokaal te bestuderen bleek landbouw de best oplossing te zijn. Met landbouw kan Je geld creëren waarmee Je werk kan creëren, lonen betalen. Maar met de opbrengst kan je ook andere hulp bieden zoals met de kids naar het hospitaal of medicatie kopen, schoolgelden betalen. Hulp, die we tot nu toe altijd uit eigen zakken betaald hebben. Dus… In 2016 gingen we een tuin beginnen. We hadden 1 ha grond en hier wilden we een permacultuur tuin beginnen. Of zo natuurlijk mogelijk telen… Maar dan moesten we ook een tuinman hebben. En omdat deze grond nogal afgelegen ligt moesten we dan ook een huisje bouwen voor onze tuinman. En dan hebben we maar besloten om nog 3 extra kamers te bouwen om te verhuren aan toeristen. Zodat we met toerisme extra inkomsten kunnen creëren om het project te steunen… Dit is voorlopig het project! Maar dit gedeelte van het project staat momenteel op halt Door Corona en gebrek aan toeristen! En de tuin is nog in groeifase maar heeft bloeiende vooruitzichten. Daarom wil ik dit jaar 2021 ons tuinproject vergroten. Ik kan beschikken over 10ha grond. Hier kunnen we heel wat op telen. Dit zou voor veel werk zorgen en kunnen we meerdere families een inkomen zorgen. Maar lees maar verder op de pagina; nieuw project!

The project!
From the first time we visited Senegal and saw all the poverty. This image has never let go of us … And the question kept coming back in our heads. What can you do to give these people a better life? After studying this locally, agriculture turned out to be the best solution. With agriculture you can create money by which You can create work, pay wages. And with the proceeds you can also offer other help such as taking the kids to the hospital or buying medication, paying school fees. Help, which we have always paid for out of our own pockets. So … In 2016 we started a garden. We had 1 ha of land and we wanted to start a permaculture garden. Or cultivate as naturally as possible … But then we also needed a gardener. And because this land is quite remote, we had to build a house for our gardener. And then we decided to build 3 extra rooms to rent out to tourists. So we can create extra income with tourism to support the project … This is the project for the time being! But this part of the project is currently on hold Due to Corona and lack of tourists! And the garden is still in growth but has a thriving perspective. That is why I want to enlarge our garden project this year 2021. I have access to 10ha of land. We can grow a lot on this. This would create a lot of work and we could provide an income for several families. But read on the page; new project! new project

Het nieuwe project 2021

Ik kan beschikken over een terrein van 10 hectare landbouwgrond waarop ik groenten en fruit wil gaan telen. Dit is goede vruchtbare grond. Dus beginnen maar zou Je denken. MAAR! Er zijn wel wat obstakels! Er liggen enkele rovers op de loer, zoals Bavianen, Huzaren aap en nog enkele andere die verlekkerd zijn op allerlei groentjes. Dus, hebben we een goede omheinig nodig. Met elektriciteit! Dus voor de omheining hebben we stevige en hoge draad nodig, palen en electriciteitsdraad, apparaat en een zonepaneel! Prijs 19,150€.We zullen ook putten moeten maken. Want er valt maar 3 maand per jaar regen. Ik heb voorlopig één put per hectare gerekend. Maar iedere put heeft een pomp en enkele zonnepanelen nodig. Prijs 6,450€ Ik wil de eigenaars van de grond ook een jaarlijkse vergoeding geven zoals in een pacht. Prijs per jaar 1,950€ Ik heb voorlopig één persoon per hectare gerekend als werkkracht maar in de oogsttijd zal dit veel meer zijn afhankelijk van het product! Totaal prijs voor 10 pers over 6maand 9,773€. Ik heb ook 5000€ gerekend om een irrigatiesysteem, zaaigoed en wat kleiner gereedschap aan te kopen. Dit is een totaal van 42,323€. Dit is heel wat geld maar. Eenmaal als dit project loopt dan is dit wel zelfvoorzienend. Dan kunnen we winsten maken waarmee we lonen kunnen betalen. En groeimogelijkheden creëren voor dit project. Maar dit kan ik niet alleen; Daar heb ik Uw hulp voor nodig!

The new project 2021


I have access to an area of ​​10 hectares of agricultural land on which I want to grow fruit and vegetables. This is good fertile soil. So you would think, Go. BUT! There are some obstacles! There are some predators lurking, such as Baboons, Hussar monkey and a few others who are keen on all kinds of greens. So, we need a good fence. With electricity! For the fence we need strong and high wire, poles and electric wire, appliance and a solarpanels! Price 19,150 €. We also have to make wells. Because it only rains 3 months a year. For the time being I have calculated one well per hectare. But every well needs a pump and some solar panels. Price 6,450 € I also want to give the owners of the land an annual fee as in a lease. Price per year 1, 950 € For the time being I have counted one person per hectare as a workforce, but in the harvest time this will be much more depending on the product! Total price for 10 people over 6 months 9,773 €. I also charged 5000 € to buy an irrigation system, seed and some smaller tools. This is a total of 42,323 €. This is a lot of money. But once this project is running, it will be self-sufficient. Then we can make profits with which we can pay wages. And create growth opportunities for this project. But I can’t do this alone, I need your help for that!

Categorieën: Uncategorized

2 reacties

Marleen Van Aken · 22 juni 2022 op 07:59

Waar in Senegal is jullie project gelegen?

    Luc · 13 september 2022 op 12:36

    Hallo Marleen we zitten midden Senegal. Ongeveer 30km boven Gambia. Aan de mangrove. kijk op facebook of instagram onder mijn naam Luc Triekels of Sandicoly ecofarm.

Geef een antwoord

Avatar plaatshouder

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Facebook